Jak GeOPT funguje?

„U chaotických systémů bývá mnohdy možné vytvořit model, který situaci rozumně popíše, i když je na první pohled strašně zjednodušený a zanedbává řadu evidentně působících faktorů. Paradoxní je, že snaha zahrnout do modelu co nejvíc faktorů často jeho korespondenci s realitou snižuje.“

Pavel Houser

Celé fungování GeOPTu bez nutnosti zabíhat do teorie prostorové optimalizace a síťové analýzy lze velmi zjednodušenězcela v souladu s úvodním citátem) popsat pomocí tří následujících obrázků – GeOPT vychází z obecných myšlenek a našich praktických zkušeností vyjádřených hezky v úvodním citátu:

  

Nejprve je vytvořen v prostředí ArcGIS prostorový model osídlení, který popisuje poptávku po službě (je možný i import již připraveného modelu). Model je řešen v měřítku a úrovni podrobnosti odpovídající velikosti řešeného území (území ČR, kraje, obce s rozšířenou působností, města atd.).

 

Pomocí speciálních algoritmů jsou vytipovány nejvhodnější lokality pro umístění středisek služby. Výběr je ze strany GeOPT pouze doporučující, je možný zásah uživatele. Pokud již střediska služby existují, jsou použita a podle potřeby je síť služby zahušťována nebo redukována.

 

Ke zvoleným místům poskytování služby jsou vyhodnocena spádová území tak, aby každé sídlo v modelu osídlení bylo obsluhováno pro něj časově nejvhodnějším střediskem služby. Za spádová území je agregován počet obyvatel a další parametry charakterizující poptávku (celková doba strávená na cestováním apod.).

Animovaná ukázka fungování GeOPTu:

Podle výsledků analýzy parametrů sítě služeb jsou buď na základě doporučení systému nebo vlastním výběrem uživatele přidávána nová či ubírána existující střediska služby a k nim jsou po každé změně znovu vyhodnocována spádová území a sumarizovány jejich parametry. Vznikají tak různé scénáře služby, které systém umožňuje vzájemně porovnávat. Výsledkem je několik variant řešení, z nichž si rozhodovatelé (politici, manažeři) vyberou tu variantu, která je nejvhodnější pro jejich situaci a podmínky.

Metodika řešení vychází z vědecky uznávaných a prakticky ověřených algoritmů prostorové a síťové optimalizace (gravitační teorie, shluková analýza apod.).

Software je nadstavbou systému ArcGIS americké společnosti ESRI, který je de facto standardem v prostředí krajských úřadů i v mnoha dalších organizacích ve veřejné správě v ČR.  


GeOPT zpracovává scénáře:

  • pro návrh nové prostorové sítě poskytování služeb a určení spádovosti;
  • pro určení nejvhodnější spádovosti pro stávající střediska poskytování služby;
  • pro nejvhodnější rozmístění středisek poskytování služby v území podle daných kritérií;
  • pro nastavení kapacity služby v jednotlivých střediscích poskytování adekvátně poptávce;
  • pro návrh počtu a rozmístění středisek poskytování služby v čase ve vazbě na demografický vývoj;

Scénáře slouží jako podklad pro rozhodování garanta příslušné služby.

Aktuálně

10.12.2009
Zpracovali jsme Analýzu dostupnosti zdravotní péče v Plzeňském kraji.